Privacyverklaring trouwautowinkel.nl


Aanleiding:
Trouwautowinkel.nl
heeft toegang tot persoonsgegevens van klanten. Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

Toepasselijkheid:
Trouwautowinkel.nl zal zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens. Trouwautowinkel.nl hecht grote waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en zal bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde handelen in overeenstemming met actuele wet- en regelgeving.

Geheimhouding:
Trouwautowinkel.nl zal de aan hem verstrekte persoonsgegevens geheim houden, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is. Trouwautowinkel.nl zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

Beveiliging:
Trouwautowinkel.nl
zal zich inspannen passende, technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Trouwautowinkel.nl zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Meldplicht:
In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zal Trouwautowinkel.nl zich inspannen de klant daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 24 uur te infomeren. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden:

- de meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
- de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden;
- wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
- de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Trouwautowinkel.nl of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
- het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
- een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
- of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
- wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken.

Teruggave persoonsgegevens en bewaartermijn:
Trouwautowinkel.nl zal na het beëindigen van deze privacyverklaring persoonsgegevens, na verstrijken van de wettelijke bewaartermijn en/of op verzoek van opdrachtgever, op een zorgvuldige en veilige manier teruggeven of vernietigen. Een wettelijke bewaartermijn kan gelden om belastingtechnische redenen.

Duur en beëindiging:
Na beëindiging van deze privacyverklaring zullen de lopende verplichtingen voor Trouwautowinkel.nl, zoals het melden van datalekken, waarbij de persoonsgegevens van klanten betrokken zijn, en de plicht tot geheimhouding blijven voortduren.

Wij hopen u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien!


Team trouwautowinkel.nl

 

 

Logo trouwautowinkel.nl